De altijd aanwezige gevaren van het Rooms-Katholicisme

Het is mijn ervaring, na twee-en-twintig jaar als priester gediend te hebben en uit wat ik leerde van vele andere voormalige Rooms-Katholieken, dat het uiterlijk er Christelijk uitziet in de Rooms Katholieke kerk maar dat wij geen écht innerlijk leven hadden met de Heere. Toen wij met onze zoektocht begonnen en wij het wandelen met God wilden delen met anderen, kregen we altijd datzelfde afgezaagde antwoord van de priesters te horen dat ‘wij niet over de officiële theologie praten’. Achter deze gezamenlijke ervaring zit een een geloofs-systeem dat ik met u wil delen en dat ik heb genoemd ‘De altijd aanwezige gevaren van het Rooms-Katholicisme’. In deze korte presentatie gebruik ik mijn vergelijkingskaart ‘Uw Woord is de Waarheid’. De onderwerpen staan in het midden, links daarvan de Bijbelverzen die Gods Waarheid verklaren over dat onderwerp. Rechts staat de officiële leer van de Kerk van Rome. Het is een samenvattende vergelijking op hoofdlijnen, tussen de Bijbelse Waarheid en de het Rooms- Katholicisme.

Het Rooms-Katholicisme is net zo gevaarlijk in onze dagen als het is geweest door de historie heen. Tegenwoordig zijn er veel bewegingen die dit systeem accepteren en die de Evangelische kerk binnen dit systeem willen leiden, het is daarom van het hoogste belang dat wij dat systeem analyseren.

Ten eerste, het meest gevaarlijke aspect van de Kerk van Rome is het feit dat zij lijkt gebaseerd te zijn op de grote en essentiële waarheden van Gods Openbaring. Zij houdt vast aan het bestaan van een zelfstandig en eeuwig God, de Schepper van het universum, van de mens en van alle dingen. Zij leert dat in de Godheid drie onderscheiden Personen zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die gelijk zijn in wezen, gelijk in luister en die aangebeden moeten worden. Zij leert dat de mens geschapen is naar Gods beeld en dat de mens gevallen is door de zonde van ongehoorzaamheid en daarmee onderworpen werd aan de tijdelijke en eeuwige dood. Zij leert dat Adams geslacht deelt in de schuld en in de gevolgen van zijn zonde en dat iedereen geboren wordt als een zondaar voor God. Zij accepteert de leer van de verlossing van de mens door Jezus Christus, zij leert dat Hij in het vlees kwam en dat Hij de dood aan het kruis onderging; dat Hij uit de doden opstond, naar de hemel opvoer en dat Hij zal terugkeren op de laatste dag.

Terwijl dit alles zó acceptabel lijkt, zullen we gemakkelijk kunnen begrijpen dat dit systeem niet Christelijk is, wanneer we zien wat dit systeem aan die essentiële leerstukken toevoegt in haar officiële leer.

Ten eerste, hoewel zij vasthoudt aan de drie onderscheiden Personen in de Godheid die dezelfde aanbidding waardig zijn, voegt zij een goddelijk verering toe voor Maria, ‘de volmaakt heilige’ en de communie. Officieel verklaart zij “Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij arme zondaars zijn, en richten wij ons tot de " moeder van barmhartigheid", tot de volmaakt heilige.”1 Vervolgens vraagt Pauselijk Rome dat de aanbidding, die wij verplicht zijn aan de ware God, aan haar gegeven wordt in de communie. Zij verkondigt officieel: “De verering van de eucharistie. In de mis-liturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knielen of door een diepe buiging te maken als teken van aanbidding.”2 Deze twee officiële

1 Catechismus Van De Katholieke Kerk, Nederlandse editie 15 augustus 1997, Para 2677 2 Catechismus Para 1378

leringen van het systeem tonen aan dat niet alleen goddelijke aanbidding gegeven wordt aan de Vader, Zoon en Heilige Geest, maar ook aan Maria en aan de communie.

De essentiële doctrine van het Pauselijke Rome aangaande de verlossing van de mens door Jezus Christus, is totaal afwijkend van de Bijbel. In de Schrift past de Heilige Geest de verlossing van Christus toe op de zondaar. De Heere Zelf verklaarde, “... Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.”

Als een van de grondbeginselen van het leven noemde Hij, “Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.”3
Zondaren worden op luisterrijke wijze gered, “naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;”4

Omdat er een direct verband is tussen de verlossing van Christus en het werk van de Heilige Geest, is het ketterij om rituelen en ceremonies in de plaats te stellen van het werk van de Heilige Geest. Dit is echter wél wat de Kerk van Rome leert en praktiseert. Zij zegt “De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen. De "sacramentele genade" is de genade van de Heilige Geest, geschonken door Christus en eigen aan elk sacrament.”5 De sacramenten die verklaard worden onontbeerlijk te zijn ontkrachten de Bijbelse leer van de verlossing van de mens. Zoals zoveel attributen van het Rooms-Katholicisme de essenties van het Christelijk geloof ontkrachten. De Roomse Paus als ‘de Heilige Vader’ en ‘Plaatsvervanger van Christus’, het buigen voor crucifixen, beelden en afbeeldingen, bidden tot overleden heiligen, bidden voor zielen in een niet-bestaande plaats genaamd vagevuur, dit alles zijn ernstige ketterijen die regelrecht tegen de geboden van God ingaan en tegen de kernzaken van het geloof.

Zoals ik eerder zei, er zijn vele bewegingen die het Pauselijke Rome acceptabel willen maken en zelfs mensen naar Rome willen toeleiden. Bijvoorbeeld de (Amerikaanse) bewegingen “Evangelicals and Catholics Together” en “Christian Churches Together.” De beweging ‘Coming Home Network’ is openhartiger want het bevordert actief bekering tot de Rooms- Katholieke kerk. Deze bewegingen ontkennen het Evangelie en verleiden mensen tot acceptatie van het Rooms-Katholicisme en valse oecumene.

Ik zou u dus willen vragen dat u de vergelijkingskaart bestudeert: ‘Uw Woord is de Waarheid’, die u op onze website vindt. Het geeft helder de verschillen weer tussen Rooms-Katholicisme en de Bijbelse Waarheid. De onderwerpen staan in het midden, links daarvan de Bijbelverzen die Gods Waarheid verklaren over dat onderwerp. Rechts staat de officiele leer van de Kerk van Rome.

3 Johannes 3:6
4 Titus 3:5
5 Catechismus Para 1129