Ferenc pápa az Egyesült Államokba látogat: jó vagy rossz?

Kedves barátom,

Amikor az ebben a cikkben dokumentált tényeket megfontolja, szükségszerű, hogy mind Ferenc pápát, mind a római egyházat elutasítsa. Annak ellenére, hogy a római vallást milyen ügyesen prezentálhatják, a római egyházat keresztyénnek elfogadni halálos hiba lehet. A történelemben sok példa van arra, hogy ez milyen veszélyes is. Például amikor 1172-ben a római katolicizmust elfogadták a keresztyén pásztorok, az sok ember számára a keresztyén hit végét jelentette a szigeten. A római katolicizmust a keresztyén pásztorokra kényszerítette 1172-ben III. Sándor papa II. Henrik angol király katonai erővel. A pásztorok és a nép inkább a római egyházat választották mintsem hogy meghaljanak. Mennyire más lenne a helyzet ma, ha akkor a pásztorok és a nép feláldozták volna az életüket a kegyelem evangéliumáért. 

Ehhez hasonló módon érkeztek a jezsuiták Lengyelországban 1560-ban. Iskolák és kollégiumok hálózatát építették fel országszerte, és ezzel nagyon ügyesen bemutatták a római vallást mint az ogazi keresztyén vallást. A jezsuiták Magyarországon is az ellenreformáció élén álltak, és nekik sikerült a lakosság két harmadát visszatéríteni a római katolikus vallásra, éppen amikor az ország az aranykorát élte. Így a pásztorok, a vezetők, és a köznép elfogadták a római egyházat, és amit a Reformáció elért, az sajnálatos módon elveszett. Most ismét ügyes jezsuita van a középpontban, nevezetesen Ferenc papa, és ezzel a római vallást a világra kényszerítik. Itt az ideje neked és minden igazi keresztyénnek helyt állnia ezellen a hitetlen egyházzal szemben. 

Kérlek, küldd tovább ezt a cikket, és tedd ki a honlapjára. Imádkozz azért, hogy az Úr Jézus Krisztus megmutassa Magát, mint egyháza igazi fejeként. Ő az, aki az egyházá kormányozza az Írott ige igazságában és a kegyelem Evangéliumával.

 

Szeretettel az igazságban és a kegyelemben,

Richard Bennett

 

Ferenc pápa az Egyesült Államokba látogat: jó vagy rossz?

Írta Richard Bennett

“Trombiták harsonája és ámenek kórusa fogadta a pápát, amikor bemutatkozott az Egyesült Államoknak szerdán egy olyan pásztori-politizáló üzenettel, ami az éghajlatváltozástól a bevándorlásig és a szegénységig terjedt. Ezen a napon az egyház ősi elemét egy modern rock énekes túrájának őrületével vegyítette. Ferenc pápa csendesen, de határozottan az amerikai társadalom legmegosztóbb kérdéseit vetette fel.”[1]

            A New York Times a Ferenc pápát övező révületéről számolt be, amikor itt volt az Egyesült Államokban. Úgy tűnt, hogy nem volt olyan vitás kérdés, amit elkerülte volna az ítéletét, és senki nem volt, akit nem érte volna el a kegyelme. Mintha láthatatlan kezek titkon vezényelték volna, a tömegek hódolattal és imádattal voltak a római pápa. Minden látszat szerint a világ csodálkozik utána, elismeri a hatalmát, az irányítását és dicsőségét. De nagyon kevesen ismerik az igazságot arról az egyházáról, aminek ő a feje. Nagyon kevesen merik szemügyre venni azt, amit Ferenc pápa valóban elmondott. Erről egy példa az amit a pápa Szent Patrik katedrálisában mondott New Yorkban. 2015 szeptember 24.-én Ferenc pápa imádságot mondott annak a több száz muzulmán zarándok számára, akiket a muzulmán Hajj során öltek meg:

“Két dolgot szeretnék elmondani a muzulmán testvéreim számára …Közel érzem őket a tragédia. Azt a tragédiát amit Mekkában szenvedtek el …Ebben a percben hadd biztosítsalak titeket az imádságaimról. Veletek egyesülök. A mindenható kegyelmes Istenhez fohászkodom.”[2]

Ez konzisztens a Vatikán hivatalos tanításával. Amint Róma eltávolodott Istentől, úgy közeledett az Iszlámmal való egységbe, és elismeri, hogy egy és ugyanazt az istent imádják.

“‘Az üdvösség terve azokat is magába foglalja, akik elismerik a Teremtőt, elsősorban a muzulmánok; ezek Ábrahámban is hisznek, és velünk együtt az egy kegyelmes Istent imádják, aki az ember bírája less az utolsó napon.’”[3] 

Ferenc pápa azon kifejezése, miszerint egyek vagyunk “Allah” imádatában az egy igaz Isten előtt utálatos, mivel Ő ezt, “Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltõn szeretõ, féltõn szeretõ Isten õ.,[4] és “Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsõségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.[5] Így a papi gonoszság és a hamis tanítás olyan dolgok, amiket Ferenc színlelése nem tud eltüntetni.

A római egyház gonoszságát szemügyre kell venni

Amit 2003-ban napfényre hoztak az még ma is igaz: “Kanadától Ausztráliáig, Dél Afrikától Hong Kongig, Európán át Írországig II. János Pál pápa Lengyelországáig a papi szexuális bámtalmazások és az ezeket követő eltussolások világméretű problémát jelentenek.”[6]  “Itt nem egy emberről vagy egy országról van szó, hanem egy egész.”[7] Egyre többször ez az intézmény az árulásról, a bántalmazásról és a hazugságról szól. A katolikus klérus által elkövetett szexuális bántalmazások még akár 2015 augusztus 5.-éig is napfényre jöttek.

“Már elmúlt hétfőn annak a határideje, hogy bírósági perekt indítsanak, és ezzel a Minneapolisi érsekség csőd ügyét a következő fázisába megy. A határidőre több mint 600 feljelentést tettek, ezek közül 407 szexuális bántalmazásról szólnak.[8]

2015 július 15.-én a New York Times ezt írta:

“Noha egyes papok szexuális bántalmazásai sok éve Minnesotában és az egész világban a hírekben vannak, a legutóbbi két lemondás [John C. Nienstedt érsek valamint Lee A. Piché segédpüspök] egy olyan egyházi intézkedés része ami az ilyen esetek megbüntetését célozta.”[9]

Sokáig ismeretes, hogy a római katolikus törvénykönyv a papokra cölibátust erőltet, ami a gyökere a katolikus papok körében elterjedt erkölcsi romlásnak és kicsapongásnak az oka. Ezek a papok nőket, fiúkat és lányokat rontanak meg paráznasággal és homoszexualitással. A katolikusok tudják és elismerik, hogy először VII. Gergely pápa volt az, aki a papoknak megtiltotta, hogy. A katolikus uscatholic.org honlap szerint, “1075 VII. Gergely pápa olyan rendeletet hozott, hogy a házas papokat kitagadta a szolgálatból, amit 1123-ban az első lateráni zsinat formálissá.”[10] 

            Ferenc pápát úgy mutatják be, mint aki a római hagyományokkal szakít. Ha tényleg megérinti őt a számtalan klérus és laikus élete, akinek az életén keresztül ez a pápai törvény olyan kegyetlenül átgázolt, akkor arra kellene törekednie, hogy ezt a szabályt eltörölje. Azt híresztelik, hogy lehet, hogy megteszi. De ha 1000 év után, miután az elődjei megerősítették ezt a szabályt, ha Ferenc pápa érvényteleníti, ennek inkább pénzügyi indoka lehetne, mintsem a római papok áldozatai iránti együttérzés. A Guardian ezt írja:

“Ferenc pápa az amerikai püspököket üdvözülte, ahogyan a szexuális bámtalmazási pereket kezelték, ami a katolikus egyházat évtizedekig felforgatta, mondván, hogy ők “bátorságot” mutattak és újra azt a tekintélyt és bizalmat kapták, amit követeltek tőle… 2004 és 2013 az amerikai egyház 1.7 milliárd dollárt fizettek ki, egy amerikai katolikus püspök konferencia hire alapján. Ugyanebben az időszakban 379 millió dollar értékű jogi díjakat is fizettek ki.”[11]

A katolikus egyház az intézmény, és egy intézmény nem teheti azt, hogy ekkora pénzügyi veszteséget szenvedjen el. Fenn kell tartania azt a tekintélyt és hatalmát, amire sok-sok million katolikus, a hazugságai és korrupciója ellenére; így Ferenc pápa valóban érvénytelenítheti majd a papi nőtlenséget.

Ami a bántalmazásnál is rosszabb: a szentségek által szerzett lelki életről szóló római katolikus

2015 május 3.-án Ferenc pápa kijelentette az előző pápákhoz hasonlóan, hogy a szentségekben való részvétel és a Krisztussal való közösség a lelki élet útja. Azt mondta:

“Jézus a szőlőtő, és Rajta keresztül ... mi vagyunk az ágak; ebben a példabeszédben Jézus arra utal, hogy milyen fontos Őbenne lenni. A keresztség által bele vagunk oltva, Tőle szabadon megkaptuk az új élet ajándékát; életteli közösségben tudunk maradni. Maradjunk hűségesek a keresztséghez, és növekedjünk az Úrral való barátságban az imádságon keresztül, hallgassuk naponta az Ő Szavát, olvassuk az Evangéliumot, vegyünk részt a szentségekben, különösen az Eukarisztiában és a bűnbánatban.”[12]

Ez a pápista Róma töretlen mondanivalója, miszerint a fizikai rítusok a kegyelem hathatós eszköze. A római egyház szerint a szentségek szükségesek az üdvösséghez, és hogy automatikusan a megszentelő kegyelmet.”[13] A hivatalos egyházi tanítás szerint:

“A [római katolikus] egyház kijelenti, hogy az Új Szövetség szentségei szükségesek az üdvösséghez. A ‘szentségi kegyelem’ az a fajta kegyelem, amit a Szentlélek kegyelme, amit Krisztus ad minden szentségben.”[14]

A Szentírás azonban azt állítja, hogy a Szentséges Isten előtt az ember egyedül Isten kegyelme és a hit által üdvözül, a rítusok gyakorlásán kívül. Az efézusi level 2. Fejezetének 8. és 9. Verse például ezt állítja: “Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekbõl, hogy senki ne kérkedjék.” Az Efézus 2:7 pedig azt állítja, hogy az Ő hozzánk való kegyességében mutatta meg Isten Jézuson keresztül az ő kegyelmét: “Hogy megmutassa a következendõ idõkben az Õ kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus.” Az, hogy egyedül Krisztus ment meg, ez a jelentése az isteni kegyelemnek, és nem a római szentségeken keresztül.

A vatikáni hírek: Ferenc pápa és az abortusz bűne

A vatikáni hírszolgálat ezeket jelentette ki:

Ferenc pápa különösen azokhoz a nőkhöz fordult, akik abortuszt végeztek magukon, és akik ‘ennek a fájdalmas döntés sebeit viselik magukon’, mondván, hogy Isten megbocsátását nem lehet senkitől megvonni, aki bocsánatot kér. ‘Ennekokáért’ írja, ‘Megengedem minden papnak a jubileumi évben, hogy feloldozzanak mindenkit, akik abortuzst végeztek el, de akik bűnbánó szívvel a megbocsátást keresik. ’”[15]

Ez a kijelentés a római katolikus egyház azon tanításából fakad, ami a katolikus nép bocsánatkereséséről szól, amikor egy papnak megvallják a bűneiket. A törvényük a következőképpen szól: “Aki bűnbocsánatot keres Istentől és az Egyháztól, egy papnak el kell mondania az összes megvallatlan halálos bűnét, amire emlékszik, miután gondosan átkutatta az emlékeit.”[16]

            Ez a fajta fülbegyónás egy papnak a Biblia alapján ismeretlen! Ennek ellenére a katolikusoknak minden bűnüket meg kell, hogy vallják, akármilyen súlyosak is! A katolikus egyház azt tanítja, hogy egyedül neki van tekintély és előjoga arra, hogy a bűnöket megbocsássa.  Ezt a Vatikán így mondja el: “Nincs olyan bűn, akármilyen súlyos is, amit az egyház nem tudna megbocsátani. ‘Nincs senki sem, akármilyen gonosz vagy bűnös, aki nem tudna biztosan bocsánatot kérnu, ha őszintén megbánja a bűnét.’”[17] Nehéz lenne ennél arrogánsabb szavakat kimondani. Ferenc pápa azt mondja: “Minden papnak megengedem, … hogy feloldozhassanak mindenkit, aki abortuzst végzett el.” Istenkáromlás Ferenc pápa részéről, hogy papoknak (emberi teremtményeknek) “megengedje, hogy az abortusz bűnét megbocsássák”. Hogy egy földi halandó feloldja mások bűnét, istenkáromlás, mivel ez egyedül Istennek a joga. Az Úristen azt mondja, hogy “ Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bûneidrõl nem emlékezem meg![18] Isten kegyesen a bűnbánó bűnös ember bűneit maga Isten törli el az Ő nevéért. Az “én” személyes főnév többször szerepel, hogy arra tegyük a hangsúlyt, hogy csakis Ő tudja a bűnöket megbocsátani. Az ember bűneit Jézus Krisztus bocsátja meg a Benne való hit által.

He egyedül Jézus Krisztus befejezett munkájában hiszünk, megbocsátja nekünk Isten a mi bűneinket, ha “Ha megvalljuk bûneinket, hû és igaz, hogy megbocsássa bûneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól,”[19] valamint az örök életet. Ez a bibliai igazság, szemben a papnak történő fülbegyónás katolikus tanával, ami lelkeket félrevezető hazugság! Azok a botrányok, amelyek a gyóntatószékből és más hasonló testközeli helyzetekből származnak olyan borzalmas méreteket érnek el, hogy ezek a dokumentált esetek az embert egyszerűen elborítják és kiborítják. Ennek ellenére Ferenc pápa megmarad a fülbegyónás hagyományos pápista dogma mellett, amint ezt a 2015 augusztusban megtett dekrétuma alapján. Szívből sajnálnunk kellene a katolikusokat, és annál inkább kell, hogy legyen vágyunk, hogy őket a tiszta evangéliummal elérjük, hogy az Úrhoz jöhessenek, és hogy megismerjék a benne való szabadságot és örömöt. Amint a mi Urunk is azt mondta: “Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.[20]

Mi alapján ítéli meg az ember személyiségét?

A mi Megváltónk megszabta, hogy milyen legyen a személyiségünk. Az emberek egy fát nem a levelei, a kérge, vagy a virago alapján ítélik meg, hanem a gyümölcse alapján. Ezért mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy “Gyümölcseikrõl ismeritek meg õket. Vajjon a tövisrõl szednek-é szõlõt, vagy a bojtorjánról fügét?[21] Ferenc pápa és a római egyház teológiailag eretnekek, ezért az erkölcsteológiájuk súlyos romlásokhoz vezetnek. Noha a Vatikán a világ legkisebb önálló állama (108 hold), olyan állam, ami a politikai intrikák sűrűjében benne van. Lord Acton szavaival “a kereszt mögött bújdosó fajzat.”[22] 

            Amit mi megtanultunk Ferenc pápáról az a pápaság természetét mutatja be nekünk, valamint arról, hogy hogyan működik. A “bűnösség titka” amiről a Szentírás beszél az nem az ateisták, a paráznák, a részegesek vagy ehhez hasonlók bűnös élete, hanem a hamis vallás gonosz mivolta.[23] Jézus Krisztusnak megvan a saját népe, az egyház. Jézus Krisztus valóban a világ fénye, de Vele szemben áll az, aki “a fény angyalává változtatta magát” a maga rendszerével és hamis tanítóival.[24] 

            Láttuk, hogy Ferenc pápa tanítása, mint a római egyház tanítása a fizikai szentségek általi üdvösségről szólnak. A fizikai dolgokra nézni a szellemi élet elnyerésére történelmileg a sátán első hazugsága volt: “…a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.[25] A sátán a gyümölcsöt ajánlotta Évának, mint a jó forrása. Abban hit, hogy az a fizikai tárgy képes less kinyitnia a szemét arra, hogy mi a jó és mi a rossz. Ehhez hasonlóan Ferenc pápa és az ő egyháza azt gondolják, hogy a hét szentség képessé teszi az embert arra, hogy a Szentlélek által megkaphassa az ember az üdvösséget. Ferenc pápa színjátéka az, hogy a fizikai szimbolikus szentségeket a megszentelődés és az üdvösség hathatós eszközeiként mutassa be. Amint láttuk, azt állítja, hogy “Ahogyan a keresztség által Krisztusba olttatunk, úgy Tőle ingyenesen megkapjuk az új élet ajándékát.”[26]  Ferenc pápa azt is állította, hogy “Megegedem minden papnak, hogy …az abortusz bűnéből feloldozzanak mindenkit, aki ilyet végrehajtott.” Ezt azért mondja, mivel a római katolikus egyház hivatalos egyházát vallja: “Minden halálos bűn, amit nem vallottak meg, amit lelkiismeretes önvizsgálat után hoznak felszínre meg kell gyónni. A halálos bűnök megvallása az egyetlen módja a bűnbocsánatra.”[27] Amint tudjuk, ez a Szentírás alapjn egy borzalmas bűn. 

            Ettől függetlenül Ferenc pápát tisztelet és imádat körülveszi. A világ csodálja azt, hogy ilyen kedves és sikeres. Ilyen a világ sötétsége és degenráltsága! A római katolikusok az életüket Ferenc pápa uralma alatt élik le. Így hosszú utat tesznek meg, a mise, a szentségek, a jótettek, Mária és a szentek imádata alatt. Mindenkinek részt kell vennie a szentségek vételében. Mind ennek ellenére haláluk után a hagyomány által “purgatórium”-nak nevezett helyiségre kerülnek, hogy bizonyos ideig a lángokban szenvedjenek. 

Ideje, hogy a valódi keresztyének kiálljanak az igazságért

Most van annak az ideje, hogy azok, akik valóban szeretik az Urat kiálljanak az igazságért. Az Úr azt parancsolja a híveit, hogy nemcsak a hitért küzdjenek, hanem azoktól is elhatárolódjanak, akik az igazságban megalkudtak, és akik nem hajlandók az Isten Szavában való kétkedésüket megvallani. Az Úr Jézus Krisztus minden keresztyénnek parancsolja, hogy hirdessék az Evangéliumot. Az Evangélium hirdetése az Írott Ige alapján minden keresztyén feladata! Az Úr a követőit „más krisztusokra“ figyelmeztetett. Péter apostol “hamis tanítókról” beszélt, és Pál apostol pedig a nyájban lévő “farkasokról” beszélt. Nem igaz, hogy a hitszegők csak a korai években éltek, hanem ma is, 2015-ben is itt vannak közöttünk, ugyanúgy, mint Péter és Pál apostol idején is.

Összegzés

Az önmegváltás, mint a mise, a szentségek, a jótettek, a felhalmozott érdemek, Mária és a szentek imdata a Szent Isten előtt teljes hiábavalóság. Ezer fényévre van a Szentíráson keresztül történő meggyőződésről, ami a Szentlélek által történik. Isten Írott Igéjének az az előnye, hogy fekete fehéren áll, és nem lehet tőle megmenekülni. A Ferenc pápa által vezetett egyház ezzel szemben azonban a vallást, az erkölcsöt, a politikát és a nevelést kontrollálni akarja. Ferenc pápa világában nem a Szentlélek általi meggyőződés a lényeg, hanem maga Ferenc pápa és püspökeinek az erkölcsi kérdésekben tett kijelentései és az erkölcsi életben követendő utasításai.  Ezzel merően szemben a Szentírás azt állítja, hogy “És az, mikor eljõ, megfeddi a világot bûn, igazság és ítélet tekintetében.”[28] A Szentlélek hatalmasan és világos eredménnyel munkálkodik. Amikor az ember valóban megbánja a bűnét, és a saját romlása miatt nyög, és Jézus Krisztus után sóvárog, és Hozzá kiált azért, hogy a magatehetetlenségéből kiszabadítsa, tudhatja, hogy Istennek Szentlelke benne munkálkodott. Az Úr Isten akarata Jézus Krisztus áldozatában központosodott és végződött, és mivel az Ő akaratából fakadt, ezért az Ő népe számára nyereséget jelent. Jézus Krisztusnak tökéletes áldozatát a Szentlélek hirdeti: “A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.[29]

            Jézus Krisztus helyettes áldozata abban állt, hogy a Benne hívő bűnösökért halt meg, és helyettük tartotta be a törvényt. Olyannyira tökéletes volt ez az áldozat, hogy minden büntetés alól feloldotta az Övéit. Mivel az Ő népe helyett szenvedett, Jézus Krisztus átvette a jogi felelősségét. A Szentírás csodálatos szavaival “Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ Fiát, a ki asszonytól lett, a ki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levõket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot.”[30]

            Isten megígérte, hogy az igaz hívők számára Atya lesz – és hogy az Ő fiai és lányai lesznek. Ez a legnagyobb tisztelet, amit egy embernek lehet adni. Milyen hálátlanság pedig az, amikor azok, akiknek ezt a dolgot elmagyarázzuk, úgy alacsonyítják le magukat, hogy Jézus Krisztust és az örök életet egy külsődleges szellemiséggel helyettesítik, ami nem tudja ugyanazt teljesíteni. Jézus Krisztus megígérte, hogy “Minden, a mit nékem ád az Atya, én hozzám jõ; és azt, a ki hozzám jõ, semmiképen ki nem vetem.”[31] Mindenki, aki Isten hívására válaszolnak Krisztusé, mivel csak az Ő vérén keresztül üdvözülhetnek. Isten az Ő Szentlelkén keresztül megmutatja a bűneinket, az igazságát, és az ítéletét, akik bevalljuk bűneinket és elismerjük azt, hogy szükség van az üdvösségre. Ahelyett, hogy Ferenc pápa az amerikai népet és más országokat szólítaná meg, inkább a saját egyházának bűnösségével foglalkozna.

            Ebben az írásban azt írtuk le, amit Pál apostol mondott: “Eszetekbe juttatom továbbá, atyámfiai, az evangyéliomot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, A mely által üdvözültök is, ha megtartjátok, a minémû beszéddel hirdettem néktek, hacsak nem hiába lettetek hívõkké. Mert azt adtam elõtökbe fõképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bûneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint.[32] 

            Csak is az Úr Jézus Krisztusban, az élő Isten Fiában van szabadság és örök élet! Higgyjél Őbenne és egyedül Őbenne: “És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat.”[33]  ♦

 

Ha az Úr valóban megérintett a szuverén kegyelme által, kérünk, rj nekünk a cs_matyi@yahoo.com címen. Köszönjük.

 

 

[1] www.nytimes.com/2015/09/24/us/politics/pope-francis-obama-white-house.html?

[2] http://abcnews.go.com/US/pope-francis-offers-prayers-muslim-pilgrims-died-hajj/story?id=34022523

[3] A katolikus egyház katekizmusa, 841. bek.

[4] 2Móz. 34,14

[5] Ézs. 42,8 

[6] B. Whitmore és C. Sennott, Boston Globe Staff, www.boston.com/globe/spotlight/abuse/print3/121402_failings.htm

[7] Ibid., “Colm O'Gorman, a One In Four [Egy a négyből], egy Egyesült Királyságban és Írországban lévő szervezet, ami a papi szexuális bántaémazás áldozatait segíti.

[8] http://www.mprnews.org/story/2015/08/05/archdiocese-bankruptcy8/28/2015

[9] http://www.nytimes.com/2015/06/15/us/archbishop-nienstedt-and-aide-resign-in-minnesota-over-sex-abuse-scandal.html?  8/29/15

[10] www.uscatholic.org/glad-you-asked/2009/08/why-are-priests-celibate.

[11] The Guardian 2015 szeptember 23.-án ezt írje: “Ferenc pápa: az amerikai püspökök “bátorságot” mutatnak a katolikus egyház szexuális bántalmazási perek krízisében.”

[12] www.missionsandiego.org/pope-francis-bear-the-fruits-of-membership-in-christ-and-the-church-regina-caeli-messsage-may-3-2015/

[13] “Ez az egyház kijelentésének értelme, hogy a szentségek ex opere operato módon működnek (szó szerint: "a cselekvés megtörténésének puszta ténye.” A katolikus egyház katekizmusa, 1128. bek.

[14] Kateizmus, 1129. bek. 

[15] www.news.va/en/news/pope-says-holy-year-indulgences-are-an-experience9/1/2015

[16] Katekizmus, 1493. bek. 

[17] ugyanott, 982. bek.

[18] Ézs. 43,25

[19] 1Jn. 1,9

[20] Jn. 8,36

[21] Mt. 7,16

[22] Acton, Correspondence, 55; Himmelfarb idézete szerint, Lord Acton, p. 151

[23] Matthew 7:15; 24:24-25; II Thessalonians 2:3-12; I Timothy 4:1-2; Acts 20:29; II Peter 2:1

[24] Revelation 2:9; 2 Peter 2:1

[25] 1Móz. 3,5

[26] www.missionsandiego.org/pope-francis-bear-the-fruits-of-membership-in-christ-and-the-church-regina-caeli-messsage-may-3-2015/ (az eredeti szövegben nincsen vastag betű szedés)

[27] A katolikus egyház katekizmusa, 1456. bek.

[28] Jn. 16,8

[29] Zsid. 10,10

[30] Gal. 4,4-5

[31] Jn. 6,37

[32] 1Kor. 15,1-4

[33] Ef. 5,11