Luther

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\\\\\\\\\\\\\

  Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
  szerzõi  és  egyéb  jogok  a dokumentum szerzõjét/tulajdonosát
  illetik (amennyiben  az illetõ fel van tüntetve).  Ha a szerzõ
  vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
  és felhasználási jogokról, akkor az õ megkötései felülbírálják
  az alábbi megjegyzéseket.  Ugyancsak õ  a felelõs azért,  hogy
  ennek a  dokumentumnak elektronikus formában  való terjesztése
  nem sérti mások szerzõi jogait.  A MEK üzemeltetõi fenntartják
  maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
  terjesztésének lehetõségét illetõen, akkor  töröljék azt a MEK
  állományából.

  Ez  a  dokumentum  elektronikus  formában  szabadon másolható,
  terjeszthetõ,  de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegû
  alkalmazásokhoz,  változtatások  nélkül  és  a  forrásra  való
  megfelelõ hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
  felhasználási  forma esetében  a szerzõ/tulajdonos  engedélyét
  kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
  benne kell maradnia.

  A Magyar Elektronikus Könyvtár elsõsorban az oktatási/kutatási
  szférát  szeretné  ellátni  magyar  vagy  magyar  vonatkozású,
  szabad terjesztésû elektronikus  szövegekkel. A MEK projekttel
  kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén  lehet
  információkat  kapni és kérdéseket  feltenni.  A MEK  központi
  Internet szolgáltatásainak URL címei: <http://www.mek.iif.hu>,
  <gopher://gopher.mek.iif.hu> és <ftp://ftp.iif.hu/pub/MEK>.

  \\\\\\\\\\\\\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////

A 95 TÉTEL

Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október
            31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve.

Az igazság kiderítése s és igyekezetétõl indítva, megvitatásra kerülnek
az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendõ Luther Márton atya, a szabad
mûvészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes
elõadója elnökletével. Ezért kéri, hogy akik nem jelenhetnek meg ezeket
velünk élõszóban megvitatni, tegyék meg távolból írásban. A mi Urunk Jézus
Krisztus nevében. Ámen.

  1. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta,
     hogy a hívek egész élete bûnbánatra térés legyen (Mt 4,17).

  2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a bûnbánat szentségi gyakorlására,

    azaz a bûnvallásra és a jóvátételre, ami a papok közremûködésével

    történik.
3. De nem is vonatkoztathatjuk kizárólag csak a belsõ bûnbánatra, mert

    a szív töredelme mit sem ér, ha nem hozza magával külsõleg a bûnös

    mivoltunk elleni sokoldalú halálos küzdelmet.
4. Ez a gyötrõdõ küzdelem tehát mindaddig tart, míg az ember gyûlöli

    vétkes önmagát (ez az igazi belsõ bûnbánat), vagyis a mennyek

    országába való bemenetelig.
5. A pápa nem akar senkit mentesíteni és nem is mentesít a jóvátevõ

    bûnhõdéstõl, hanem csak attól, amit saját illetékességében vagy az

    egyházi jogszabályok szerint maga rótt ki.
6. A pápa nem bocsáthat meg másként egyetlen vétket sem, csak azáltal,

    hogy azt Istentõl megbocsátottnak jelenti ki és fogadja el. Viszont
    kétség kívül megbocsáthatja az õ számára fenntartott eseteket: ezek
    semmibevétele esetén a vétkesség kétség kívül megmarad.

7. Isten senkinek nem bocsátja meg vétkét anélkül, hogy egyszersmind
    alá ne vetné a megalázkodót mindenben a helyette eljáró papnak.

8. A bûnbánati egyházjogszabályok csak az élõkre érvényesek, és azok
    szerint haldoklókra semmit sem szabad kiróni.

9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szentlélek a pápa által, mikor (a pápa)
    a rendelkezéseiben mindig kivétellé teszi a halál óráját és a
    szükséghelyzetet.

10. Képzetlenül és hibásan járnak el azok a papok, akik a haldoklóktól
    egyházjogszabály szerinti bûnbánati teljesítményt követelnek a
    purgatóriumban.

11. Bizonyosnak tûnik, hogy azt a konkolyt, hogy az egyházjog szerinti
    jóvátevõ bûnhõdést át lehet változatni purgatóriumbeli bûnhõdésre,
    akkor hintették el, mikor a püspökök aludtak.

12. Régente az egyház által meghatározott büntetéseket nem a feloldozás
    után, hanem a feloldozást megelõzõen szabták ki, hogy ezzel próbára
    tegyék a töredelem õszinte voltát.

13. A haldoklók halálukért mindennel megfizetnek, és az egyházjogi
    szabályok számára már halottak, joggal illeti meg õket az azoktól
    való feloldás.

14. A haldoklóban lelki épségének és szeretetének tökéletlensége
    szükségképpen nagy félelmet támaszt, annál nagyobbat, minél
    tökéletlenebb volt.

15. Ez a félelem és borzadás magában is elég (hogy mást ne mondjak) a
    purgatóriumi szenvedést elõidézni, mivel a reménytelenség borzalmával
    határos.

16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purgatórium és menny úgy különbözik
    egymástól, mint reményvesztés, a kétséggel küzdés és a biztonság.

17. Látható, hogy a lelkeknek a purgatóriumban arra van szükségük, hogy
    mind félelmük fogyjon, mind szeretetük szaporodjék.

18. Nem látszik bizonyítottnak sem érvekkel sem szentírási helyekkel,
    hogy (a purgatóriumban lévõ lelkek) kívül lennének a szeretetet
    kiérdemlõ vagy azt fokozó állapoton (Isten irgalmán).

19. De az sem látszik bizonyítottnak, hogy legalábbis mindnyájan biztosak
    és biztonságban vannak boldogságra jutásuk felõl, jóllehet mi ebben
    teljesen bizonyosak vagyunk.

20. Tehát a pápa a minden bûnhõdés teljes elengedésén nem egyszerûen
    minden bûnhõdés elengedését érti, hanem csak az általa kiróttét.

21. Tehát tévednek azok a búcsúhirdetõk, akik azt mondják, hogy a pápa
    bûnhõdés elengedése ez embert minden bûnhõdéstõl feloldja és megmenti.

22. Éppenséggel semmit nem enged el a purgatóriumban levõ lelkeknek, amit
    ebben az életben kellett volna az egyházi jogszabályok szerint
    teljesíteniük.

23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja minden bûnhõdése valamilyen
    elengedését, akkor biztos, hogy ezt csak a legtökéletesebbek kaphatják

    meg, tehát igen kevesen.
24. Természetesen az emberek legnagyobb részét becsapják, amikor nagy

    hanggal, minden megkülönböztetés nélkül ígérik meg nekik a bûnhõdés

    feloldását.
25. Amilyen hatalma van a pápának a purgatórium felett, ugyanolyan hatalma

    van bármely püspöknek vagy lelkésznek a maga püspökségében, illetve

    gyülekezetében.
26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a (purgatóriumban lévõ) lelkeknek nem

    a kulcsok hatalmával ad elengedést, (amivel (ott) nem rendelkezik),

    hanem közbenjáró könyörgés által.
27. Emberi balgaságot hirdetnek, amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába

    dobott pénz megcsörren, a lélek azonnal a mennybe száll.
28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenõ pénz által nagyra

    nõhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közbenjáró szolgálatának

    eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétõl függ.
29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden purgatóriumban lévõ lélek arra, hogy
    õt onnan kiváltsák? A legenda szerint sem Szeverinusz, sem Paszkálisz

    (pápák) nem igényelték ezt.
30. Senki sem biztos a maga töredelmének valódisága felöl, még kevésbé

    a következmény: a teljes elengedés felõl.
31. Amilyen ritka az igazán bûnbánó ember, épp olyan ritka az igazán

    elengedést nyerõ, vagyis nagyon ritka.
32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal együtt, akik a búcsúcédulákkal

    biztonságban hiszik magukat az üdvösségük dolgában.
33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, akik azt mondják, hogy a pápának azok

    az elengedései (azaz búcsúi) Istennek ama fölbecsülhetetlen ajándék,

    amely által rendbe jön az ember dolga Istennel.
34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyelme csak a bûnbánat szentségével (és)

    ember által kiszabott jóvátevõ bûnhõdésre vonatkozik.
35. Nem keresztyénséget prédikálnak, akik azt tanítják, hogy aki lelkeket

    akar kiváltani vagy gyónási kiváltságot vásárolni, annak nincs

    szüksége töredelemre.
36. Minden igazán szívén talált keresztyén részesül a bûnhõdésnek

    és a vétkességnek teljes elengedésében búcsúcédula nélkül is.
37. Aki csak igazi keresztyén, akár élõ, akár halott, az részese Krisztus

    és az anyaszentegyház minden kincsének, s ezt Isten adta néki,

    búcsúcédula nélkül is.
38. A (bûnhõdés) pápai elengedését és a (kegyelemben) részesítést mégsem

    szabad semmiképpen sem megvetni, mert az (mint mondtam) az isteni

    elengedés kinyilvánítása.
39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre megtapasztalnia

    a nép elõtt a bõséges búcsút és az igaz töredelmet.
40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bûnhõdést, viszont a búcsú

    bõsége elkényelmesít és a bûnhõdést gyûlöletessé teszi, legalábbis

    esetenként.
41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikálni, nehogy

    a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet jócselekedeteinek.
42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véleménye szerint

    a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem állítható egy sorba az

    irgalmasság cselekedeteivel.
43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot tesz, aki a

    szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, mint hogyha búcsút

    vásárol.
44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nõ a szeretet és javul az ember,

    de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bûnhõdéstõl mentesebb.
45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a rászorulót és

    azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa elengedését szerzi meg,

    hanem Isten rosszallását.
46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy - hacsak nem dúskálnak a

    fölöslegben - mindazt, ami az élet fönntartásához szükséges, tartsák
    kötelességüknek házuknépe javára fordítani és semmiképp se pazarolják
    búcsúkra.

47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásárlás nem
    parancsolat, hanem szabad döntés dolga.

48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a búcsúban való
    részesítéssel inkább az õérte való áhítatos imádkozást akarja elérni
    sem mint a készpénzt, mert az elõbbire nagyobb szüksége van.

49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi akkor
    hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. Viszont nagyon
    ártalmasak, ha általuk elvész az istenfélelmünk.

50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa tudna a
    búcsúhirdetõk zsarolásairól, azt akarná, hogy inkább égjen porig
    Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy juhainak bõrébõl, húsából
    és csontjából épüljön fel.

51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha szükséges volna,
    kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter bazilikájának eladása árán is
    saját pénzébõl segíteni azokat, akiknek legtöbbjétõl némely
    búcsúhirdetõk kicsalják a pénzüket.

52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösségben, még ha a
    búcsúmegbízott, sõt akár a pápa a saját lelkével kezeskednék is érte.

53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt Isten
    igéjét más templomokban teljesen elnémítják.

54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikációban ugyanannyi
    vagy több idõt szentelünk a búcsúnak, mint Isten igéje hirdetésének.

55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély értékû búcsút egy
    haranggal, egy díszfelvonulással és egy szertartással ünneplik, akkor
    az evangéliumot, ami a legnagyobb dolog, száz haranggal, száz
    díszfelvonulással, száz szertartással kell hirdetni.

56. Az egyház kincse, amelybõl a pápa a búcsú nincs eléggé megnevezve,
    és Krisztus nép is ismeri azt.

57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, mert azokat sok
    egyházi szónok nem egykönnyen osztogatja, hanem inkább gyûjti.

58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeirõl van szó, hiszen azok
    mindenkor, a pápa közremûködése nélkül is, munkálják a belsõ ember
    számára a kegyelmet, a külsõ ember számára pedig a keresztet, a
    halált és a poklot.

59. Szent Lõrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a szegények,
    de õ korának szokásos kifejezésével élt.

60. Nem vakmerõség kimondani, hogy az egyház kincse: az egyház kulcsai
    (melyeket Krisztus érdeméért kapott).

61. Világos ugyanis, hogy a bûnhõdés elengedésére és a (meghatározott)
    esetekre (vonatkozóan) elegendõ a pápának a saját hatalma.

62. Az egyház kincse valójában Isten dicsõségének és kegyelmének szent
    evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyûlölik, mert elsõkbõl
    utolsókká tesz.

63. De ezt méltán igen gyûlölik, mert elsõkbõl utolsókká tesz.
64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból elsõkké tesz.
65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az anyagi javak

    embereit halászták.
66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az emberek anyagi javait

    halásszák.
67. A búcsú, amirõl a búcsúhirdetõk azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás,

    - valóban az, de a kereset szempontjából.
68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a kereszt jóságához

    mérten a legeslegkisebb dolog.
69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az apostoli búcsú

    hirdetõit teljes tisztelettel fogadni,
70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa megbízása helyett.

71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és gyalázatot
    érdemel,

72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdetõ szavainak önkénye és
    önfejûsége ellen.

73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a búcsú ügyben
    bármi módon csalást követnek el,

74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik a búcsúk
    ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszásán mesterkednek.
75. Õrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy feloldozhatják

    az embert, még ha valaki képtelenséget mondva - az Istenszülõ (Máriát)

    erõszakolta volna is meg.
76. Ellenkezõleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség

    tekintetében a búcsú alá esõ legkisebb bûnöket sem vehetik el.
77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna nagyobb kegyelmet,

    ha õ volna most a pápa - káromlás Szent Péter és a pápa ellen.
78. Ellenkezõleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pápának is

    nagyobb erõi vannak, tudniillik az evangélium, a gyógyítások kegyelmi

    ajándékai stb. 1Korinthus 12,9-10. szerint.
79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel ellátva

    felállított kereszt felér Krisztus keresztjével.
80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teológusok, akik

    tûrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek.
81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredményezi, hogy a

    tudós férfiaknak sem könnyû a pápa tekintélyét megvédeni a

    rágalmaktól, vagy éppen az egyszerû hívek fortélyos kérdéseitõl.
82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szentséges

    szeretetbõl és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami minden indíték
    közt a legigazságosabb - ha számtalan lelket kivált a (Szent Péter)
    bazilika építésére adott szennyes pénzért, ami igen jelentéktelen
    indíték erre?

83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és évforduló ünnepek
    a lelkekért, és miért nem adják vissza, vagy miért nem engedik
    visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való
    imádság immár a búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált?

84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy
    megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért kiváltson egy
    kegyes és istenszeretõ lelket, viszont azt a kegyes és kedves lelket
    nem váltják ki ingyen szeretetbõl, saját rászorultsága miatt?

85. Továbbá: A bûnhõdésre vonatkozó egyházjogi elõírások ténylegesen és
    mint régóta nem alkalmazottak, magukban érvénytelenek és halottak.
    Miért történik a tõlük való mentesítés pénzzel, búcsúk
    engedélyezésével, mintha érvényesek és hatályosak volnának?

86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona ma felülmúlja a
    dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - Szent Péternek legalább azt
    az egy bazilikát inkább a maga pénzébõl, mint szegény híveiébõl?

87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, akik a tökéletes
    töredelem által jogosultak a teljes elengedésre és (kegyelemben)
    részesítésre?

88. Továbbá: Mibõl lenne nagyobb haszna az egy háznak, mint abból, ha a
    pápa - amit most csak egyszer tesz meg - naponta százszor osztana
    elengedést és (kegyelemben) részesítést a hívek bármelyikének?

89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által keresi, mint a pénz
    által, miért szünteti meg a már régebben engedélyezett búcsúcédulákat
    és búcsúkat, mikor azok ugyanolyan hatásosak?

90. Ha az egyszerû híveknek aggályos érveit puszta hatalommal elnyomjuk és
    nem értelmes megválaszolással oldjuk fel, azzal az egyházat és a pápát
    ellenségeik elõtt nevetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné
    tesszük.

91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatának megfelelõen

hirdetnék, könnyû volna felelni mindezekre (a kérdésekre), sõt fel

     sem merülnének.
92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják Krisztus népének:

     "Béke, béke." - de nincs béke! (Ezékiel 13,10.16).
93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mondják Krisztus

     népének: "Kereszt, kereszt!" - de nincs kereszt!
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisztust, bûnhõdésen,

     halálon és poklon át is követni igyekezzenek,
95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson át, mintsem a béke

     biztonságán át jutnak be a mennybe (ApCsel 17,22).

Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely
                      a Jézus Krisztus. (1 Kor. 3:11.)

S.D.G.

Magyar nyelvre fordította dr. Zsigmondy Árpád latinból két korábbi
fordítást is (Takács János 1937, Soproni Líceum 1995) felhasználva.
Megjelentette 1996-ban L. M. halálának 450. évfordulója alkalmából az
Evangélikus Országos Múzeum és a Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt
Budapesten. Plakát alakban megjelenteti a Budapest Kõbányai Evangélikus
Egyházközség. Oldalterv és szedés: Jánosi József. Felelõs kiadó: Fabiny
Tamás.

---------------------------------------------------------------------------